سگ شرم: دوگان انگیزه-رضایتمندی در اقتصاد مدرن

26 مهر 1398

 

قاب بسته دو فردی را تصور کنید که در حال دویدن هستند. یکی با رضایت خاطر و دیگری ناراحت و مضطرب. وقتی قاب تصویر اولی را باز کنیم، میبینیم که او برای موفقیت در المپیک در حال دویدن است، با انگیزه و البته با رضایتمندی. اگر قاب تصویر دومی را باز کنیم میبینیم سگی به دنبال اوست و برای فرار از سگ در حال دویدن است و لذا بسیار مضطرب و ناراحت است. هر دو می‌دوند، با یک سرعت هم می‌دوند، اما این کجا و آن کجا! این مثال را تا پایان این متن در ذهن داشته باشید.

خطا ...
آدرس ایمیل وارد شده نامعتبر است.
متوجه شدم