رزومه شخصی استاد

de
نام و نام خانوادگی: مرتضی درخشان
ميزان تحصيلات: دکترا (غیر پزشکی) اقتصاد
ايميل شخصی: morteza.derakshan@yahoo.com

مشخصات فردی

نام و نام خانوادگی: مرتضی درخشان

 

سوابق تحصیلی

کارشناسی:علوم اقتصادی (گرایش نظری)

کارشناسی ارشد:علوم اقتصادی (گرایش انرژی)

دکتری:علوم اقتصادی (گرایش پولی و توسعه)، دانشگاه اصفهان

 

 

موضوع پایان نامه‌ها

کارشناسی ارشد:تحليل تاثير تورم بر شاخصهای فقر و توزیع درآمد در ایران

دکتری: تحلیل نظریه اقتصاد قراردادها در بخش سوم اقتصاد با تاکید بر آموزه های اسلامی

 

فعالیت‌هایعلمی (پژوهش، مقاله و ترجمه یا تالیف کتاب):

ردیف

عنوان فعالیت

محل انتشار

تاریخ انتشار

1

ارزیابیمقایسه‌ای تاثیر سهم مالیات در GDP و سهم درآمدهای نفتی در GDP بر شاخص دموکراسی

فصل‌نامهعلمی- پژوهشی راهبردهای اقتصادی

1391

2

Incentive Theoryof the Third Sector of Economy (Non-Profit Organization)

Iranian Economic Review

1394

3

ارائه‌ییک مدل مفهومی برای مطالعات میان رشته‌ای در اقتصاد

فصلنامه علمی- پژوهشی مطالعات میان‌رشته‌ای

1390

4

برآوردترجیحات شهروندان بومی و غیر بومی در برخورد با خدمات اکوسیستمی زاینده رود: رویکردمدل سازی انتخاب

فصلنامهعلمی- پژوهشی مطالعات اقتصاد انرژِی

1393

5

تحلیلاثرات کوتاه مدت و بلند مدت تحریم‌های اقتصادی بر رشد اقتصادی در ایران

فصلنامهعلمی- پژوهشی پژوهشهای رشد و توسعه اقتصادی

1393

6

پیشنهادمدل نظری جهت صیانت از وقف وامور خیریه در بخش سوم اقتصاد با وجود اطلاعات نامتقارن

دوفصلنامه علمی- پژوهشی مطالعات اقتصاد اسلامی

1393

7

تحلیلتاثیر توسعه بخش سوم اقتصاد بر شاخصهای اقتصادی و راهکارهای توسعه آن در ایران

فصلنامهعلمی- پژوهشی اقتصاد اسلامی

1393

8

تحلیلعوامل تأثیرگذاریِ تحریم‌های اقتصادی بر ایران و راهکارهای مقابله با آن

فصلنامهعلمی- پژوهشی راهبرد

1393

9

تحلیلمقایسهای غرر بر اساس نظریهی بازیها و نظریهیقراردادها

فصلنامهعلمی- پژوهشی اقتصاد اسلامی

1394

10

روش‌شناسی تهیه ارزیابی فرهنگی اجتماعی برای طرح‌های اقتصادی

فصلنامه علمي ـ پژوهشي راهبرد فرهنگ

1394

مدل‌سازی قرارداد اجاره اعیاندر اقتصاد اسلامی با بهره‌گیری از نظریه قراردادها

فصلنامه علمی- پژوهشی اقتصاد اسلامی

1394

11

تحلیل و اولویتبندی مؤلفههای دفاعاقتصادی در شرایط تهدید اقتصادی

فصلنامه علمی-پژوهشی آفاق امنیت

1394

12

ترجمه‌یکتاب مجموعه مقالات دین و اقتصاد

انتشارات دانشگاه امام صادق (علیه السلام)

1389

13

همکاری در تالیف کتاب مقدمهای بر اقتصاد تحریم

انتشارات نیلوفران، قرارگاه پدافند غیر عامل با همکاری دانشگاه اصفهان

1393

14

تالیفکتاب نظریه‌ی قراردادها

انتشارات دانشگاه امام صادق (علیه السلام)

1392

15

تالیف کتاب اقتصاد بخش سوم (وقف و امور خیریه)

در دست چاپ در انتشارات دانشگاه امام صادق (علیه السلام)

1393

16

همکاری در تالیف کتاب اقتصاد دفاع

انتشارات نیلوفران، قرارگاه پدافند غیر عامل

1393

17

نقش بخش سوم اقتصاد (وقف و امور خیریه) در اقتصاد مقاومتی و دلالتهای آندر مقابله با تحریم های اقتصادی

شرکت و ارائه مقاله در همایش وقف و چاپ شده در مجموعه مقالات همایش

1392

18

Asymmetric information modeling in Islamic banking PLS contracts bycontract theory

پذیرش و ارائه مقاله در دهمین همایش بین المللی اقتصاد اسلامی (کشور قطر)

1394

19

تحلیل اهمیت و اولویت بندی راهکارهای کاهش تاثیر تحریم های اقتصادی بر ایرانبا استفاده از تحلیل سلسله مراتبی

شرکت و ارائه مقاله در همایش حماسه اقتصادی دانشگاه اصفهان

1392

20

تحلیل مقایسه‌ای سفته بازی و کارآفرینی (در بازارهای اقتصادی و مالی) از منظراخلاق اسلامی و رشد اقتصادی

چاپ در مجلهی علمی-ترویجی بانکداری اسلامی، شرکت و ارائه مقاله در هشتمینهمایش دوسالانه اقتصاد اسلامی (اخلاق در اقتصاد اسلامی و اقتصاد ایران)

1393

21

اهدافاقتصادی اسلام در قرآن

مجله‌یعلمی- تخصصیدین و دانش

1391

22

ارزیابی تحلیلی- انتقادی رابطه‌ی دین و اقتصاد و ارائه‌ی راهبردهای پژوهشیآن مبتنی بر مبانی اسلامی

دو فصلنامه علمی- تخصصی گستره‌ی دانش اقتصاد

1391

23

اقتصاد مقاومتی (ضرورت و اهمیت آموزش مفاهیم اقتصاد، آموزش فرهنگ صحیح خرید)

ویژه‌نامه علمی موسسه پژوهشی مهاد

1391

کارگروه‌هایآموزشی:

عنوان

کارفرما

نوع فعالیت

تاریخ

همایشتحولات بازار بورس در ایران

دانشگاه امام صادق (علیه السلام)

شرکت

1389

کارگروه آموزشیPannel Data

دانشکده‌یاقتصاد دانشگاه امام صادق (علیه السلام)

شرکت

1388

کارگروه آموزشی نرم افزار GAMS

دانشکده‌یاقتصاد دانشگاه امام صادق (علیه السلام)

شرکت

1388

کارگروه آموزشی نرم افزار Eveiws

دانشکده‌یاقتصاد دانشگاه امام صادق (علیه السلام)

شرکت

1388

کارگروه آموزشی نرم افزار سیستم داینامیک (ithink

دانشکده‌یاقتصاد دانشگاه امام صادق (علیه السلام)

شرکت

1388
سوابق کاری:

ردیف

عنوان

کارفرما

تاریخ

1

مدیراجرایی طرح «تحلیل مبانی و ارتقای الگوی بخش سوم اقتصاد (وقف) در تامین نیازهایشهروندان»

شهرداریاصفهان

1394

2

مدیراجرایی طرح «تدوین سند تولید، اشتغال و صادرات (استان اصفهان) با تاکید براقتصاد مقاومتی»

سازمانبسیج اساتید کشور

1395

3

عضوهیئت تحریریه‌

مجله‌یعلمی- تخصصی دین و دانش (دانشگاه اصفهان)

1391

4

تدوینسیاستهای توسعه اقتصادِ دانش پایه

دبیرخانهمجمع تشخیص مصلحت نظام

1389 (همکار)

5

مدیراجرایی طرح «راهکارهای ارتقای بهره‌وری در موقوفات تجاری، مسکونی و صنعتی دراستان اصفهان»

سازماناوقاف و امور خیریه

1393

6

سردبیر

مجله‌ی علمی اقتصادی صدر (دانشگاه امام صادق علیه السلام)

1388 (به مدت یک سال)

7

طراحي مجموعه شاخصهاي کمي جهت شناسايي بيماري هلندي و اهم راهكارهاي قابلاتخاذ جهت مهار این بيماري

مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی

1391(همکاری تحت نظر دفتر مدل‌سازی اقتصاد ایران)

8

راهکارهایتوسعه اقتصاد دانش پایه

توسعه‌یاقتصادی شهری منطقه‌ای اصفهان (شهرداری اصفهان)

1391 (همکار)

9

عضوهیئت موسس

موسسهعلمی- پژوهشی طلوع نور دانش تحت نظر سازمان ملی جوانان

1390

10

عضوهیئت موسس

کانون فرهنگی- هنری ماه تابان

1391

11

داورمقالات بخش اقتصادی

مجله‌یعلمی- ترویجی نقش جهان

1391

12

داورمقالات اقتصادی

مجلهی پژوهش های مالیه اسلامی

1393
سوابق تدریس:

عنوان

مقطع

دانشگاه

تاریخ

اقتصادسنجی

کارشناسی

پیامنور خوراسگان

ازسال 92

اقتصادکلان میانه 1

کارشناسی

پیامنور خوراسگان

ازسال 92

اقتصادمدیریت

کارشناسی ارشد

دانشگاهپیام نور فراگیر (موسسه ی کوثر)

ازسال 91

اقتصادکلان

کارشناسی و کارشناسی ارشد

پیامنور خوراسگان، آزاد خوراسگان، موسسه دانشپژوهان

ازسال 91

اقتصادخرد

کارشناسی و کارشناسی ارشد

پیامنور خوراسگان، موسسه دانشپژوهان

ازسال 91

اقتصادریاضی

کارشناسی

پیامنور خوراسگان

ازسال 91

مبانیعلم اقتصاد

کارشناسی

پیامنور خوراسگان

ازسال 91

ارزیابیطرح‌های اقتصادی

کارشناسی

پیامنور خوراسگان

ازسال 91

روشتحقیق در اقتصاد

کارشناسی

دانشگاهپیام نور مرکز اصفهان/ آزاد واحد اصفهان

ازسال 91

اقتصادمنابع طبیعی

کارشناسی

دانشگاهپیام نور مرکز اصفهان

ازسال 91

مالیه عمومی

کارشناسی

دانشگاهآزاد گلپایگان

ازسال 93

مدیریتتولید

کارشناسی

دانشگاهآزاد گلپایگان

ازسال 93

اخلاقحرفهای در تجارت

کارشناسی

دانشگاهآزاد واحد اصفهان

ازسال 93

پولو ارز بانکداری

کارشناسی

دانشگاهآزاد واحد اصفهان

ازسال 94

مدیرسرمایه گذاری

کارشناسی ارشد

دانشگاهشهید اشرفی اصفهانی

اخلاقحرفهای در تجارت

کارشناسی ارشد

دانشگاهشهید اشرفی اصفهانی

پولو ارز و بانکداری

کارشناسی

دانشگاهآزاد واحد اصفهان

بودجه شرکتهای دولتی

کارشناسی

دانشگاهآزاد واحد اصفهان
سوابق راهنماییو داوری پایان نامه:

عنوان

مقطع

وظیفه

دانشگاه

تاریخ

کاربردهاینظریهی قرارادادها در حل مشکلاتبانکداری اسلامی

کارشناسی ارشد

داوری

دانشگاهاشرفی اصفهانی

1392

تاثیربحران مالی بر تجارت بخش کشاورزی کشورهای منتخب اوپک (2008-2011)

کارشناسی

راهنمایی

دانشگاهپیام نور خوراسگان

1393

تحليلابعاد و راهكارهاي مقابله با پولشويي الكترونيكي در ايران

کارشناسی

راهنمایی

دانشگاهپیام نور خوراسگان

1393

آشنایی بانرم افزارها:

عنوان

اجزاء نرم افزاری

میزان تسلط

Office 2013

Excel, Word, Power point و ...

عالی

Eviews

اقتصاد سنجی

خوب

GAMS

برنامه نویسی اقتصادی (مدل‌سازی)

مقدماتی

ithink

سیستم داینامیک

متوسط

Expert choice

تحلیل سلسله مراتبی

خوب

Lingo

بهینه یابی مقید

خوب

SPSS

تحلیل آماری

متوسط

E-Draw Max

طراحی نمودارهای تحلیلی و مهندسی

عالی

In Design

طراحی مجله و کتاب

متوسط

Photoshop

طراحی

عالی

زبان‌هایخارجی:

عنوان

خواندن

نوشتن

مکالمه

ترجمه

مدرک

انگلیسی

عالی

خوب

خوب

عالی

تولیمو

عربی

خوب

متوسط

متوسط

متوسط

-

عناوین وافتخارات:

عنوان

محل

تاریخ

پژوهشگربرتر

دانشکدهاقتصاد دانشگاه امام صادق (ع)

1390

مقالهی برتر

دهمین همایش بین المللی اقتصاد اسلامی (کشور قطر)

1394

مقالهی برتر

هشتمین همایش دوسالانه اقتصاد اسلامی

1393

مقالهی برتر

کنگرهی وقف و امور خیریه

1392

مقالهی برتر

همایش حماسه اقتصادی دانشگاه اصفهان

1392تخصصهای مطالعاتی و علاقمندیها:

ردیف

عنوان

مدت مطالعه و پژوهش

1

نظریهقراردادها

ازسال 1389

2

اقتصاد بخش سوم (وقف و امور خیریه)

ازسال 1391

3

اقتصاد تحریم

ازسال 1392

4

اقتصاد اسلامی

ازسال 1384

 


خطا ...
آدرس ایمیل وارد شده نامعتبر است.
متوجه شدم